Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd Gminy / Sołectwa / Historia - zabytki / Gutów

Gutów

 

Gutów - wieś w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim. Liczy około 0,3 tysiąca mieszkańców. Znany od 1403 roku.Leży nad strumieniem Niedźwiada, przy drodze powiatowej Górzno-Kotowiecko, ok. 10 km na północ od Ostrowa. Ośrodek jazdy konnej.Na wieś składają się: Gutów, Gutów-Odbudowania oraz położony pod Lasem Kwiatków przysiółek Kawetczyzna.

Pałac w Gutowie - Pałac z trzeciej ćwierci XIX wieku, rozbudowywany na przełomie XIX i XX wieku. Złożony z kilkuzóżnicowanych brył na rzucie litery L, z czterokondygnacyjną wieżą narożną. W pobliżu pałacu park podworski z przełomu XIX i XX wieku o powierzchni 5 ha.

- palac_w_gutowie.jpg

 

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutowie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gutowie powstała w dniu 22 kwietnia 1979 roku. Inicjatorem powołania jednostki był sołtys Bronisław Rubas. Pomysł uzyskał poparcie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim.
W niedzielne popołudnie w największej klasie Szkoły Podstawowej w Gutowie zebrało się 16 mieszkańców wioski, którzy postanowili utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. Akces do jednostki zgłosili: Tadeusz Aleksandrzak, Jan Antczak, Piotr Goliński, Marian Jakubowski, Jan Jaworski, Michał Józefiak, Józef Kierzkowski, Zbigniew Michalak, Henryk Popłonek, Jan Popłonek, Bronisław Rubas, Jan Rubas, Czesław Skrzypczak, Hipolit Sommer, Stanisław Sommer i Feliks Walczak. Z ramienia Zarządu Gminnego w zebraniu uczestniczył jego prezes Zygmunt Lubieniecki.

Na zebraniu tym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem OSP został Bronisław Rubas, a I wiceprezesem i naczelnikiem Jan Jaworski. Oprócz nich w skład Zarządu wchodzili: Tadeusz Aleksandrzak jako II wiceprezes, Jan Popłonek wybrany skarbnikiem i Zbigniew Michalak powołany na funkcję sekretarza.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Jakubowski jako przewodniczący oraz Feliks Walczak i Jan Antczak powołani na funkcję jej członków. W dyskusji podczas zebrania zgłoszono pomysł aby strażnicą jednostki urządzić w magazynie paliw na terenie byłej bazy Kółka Rolniczego w Gutowie. W momencie rozpoczęcia działalności jednostka nie posiadała żadnego sprzętu i majątku. Dlatego też Zarząd jednostki rozpoczął starania o pozyskanie środków finansowych na działalność OSP. W tym czasie najłatwiej było uzyskać środki finansowe poprzez organizację zabaw tanecznych. Pierwszą zabawę taneczną na placu szkolnym w Gutowie zorganizowano już w dniu 26 maja 1979 roku. Jej organizatorem był sekretarz Zbigniew Michalak mając do pomocy Jana Jaworskiewgo i Jana Rubasa.

Bilety na imprezę sprzedawali: Marian Jakubowski, Józef Kołodziej i Jan Popłonek. Kolejne zabawy zorganizowano w dniu 23 czerwca i 14 lipca 1979 roku. Zysk wypracowany podczas tych zabaw pozwolił jednostce rozpocząć działalność statutową.

Wcześniej jeszcze - bo w dniu 20 maja 1979 roku zespół kontrolny w składzie: Bronisław Rubas, Jan Jaworski, Zbigniew Michalak i Jan Popłonek przeprowadził kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w indywidualnych gospodarstwach rolnych i innych obiektów stanowiących własność osób prywatnych na terenie Gutowa. Kontrole takie członkowie jednostki przeprowadzali do roku 1990, na podstawie zarządzeń Naczelnika Gminy Ostrów Wielkopolski. W tym roku zmieniono przepisy prawne i terenowym organom administracji państwowej odebrano to uprawnienie, a w efekcie doprowadziło to do zaniechania tego rodzaju działań prewencyjnych przez ochotnicze straże pożarne. W kolejnych latach prowadzenia tych działań prewencyjnych członkowie jednostki przeprowadzali kontrole w budynkach mieszkalnych należących do folwarku Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lewkowie, położonego na terenie Gutowa oraz w części wsi Górzno i w budynku na terenie Kawetczyzny.

Do końca 1979 roku Zarząd OSP odbył trzy protokołowane posiedzenia. Na pierwszym z nich, w dniu 3 czerwca przyjęto w skład jednostki kolejnych członków, którymi byli: Henryk Adamczak, Zbigniew Błaszczyk, Józef Kołodziej, Kazimierz Krzymiński i Zygmunt Szydłowski.

W dniu 25 listopada 1979 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków jednostki z udziałem Wiktora Mikołajczyka, przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim. W zebraniu tym brało udział aż 36 osób, w tym członkowie Kółka Rolniczego, koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Frontu Jedności Narodu. Jednostka liczyła wówczas 21 członków zwyczajnych.

Na zebraniu tym członkami czynnymi zostali: Marian Kłobuch i Mirosław Kłobuch, a członkami wspierającymi: Marian Michalak, Józef Koszela, Mieczysław Rynowiecki, Leon Frankowski, Kazimierz Kasperczak, Leon Krawczyk, Bogumił Kmiecik i Kazimierz Skubiś. Z trzech zabaw zorganizowanych w 1979 roku uzyskano dochód w wysokości 9.337 zł, a wpływy ze składek członkowskich wynosiły 1.440 zł. W sumie w 1979 roku uzyskano dochody w wysokości 13.527 zł. W dyskusji podczas zebrania zaproponowano aby połączyć OSP z pogotowiem pożarniczym na terenie folwarku PGR Lewków, do czego nigdy nie doszło. Postanowiono także wystąpić do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim o przekazanie na potrzeby jednostki jednego obiektu po bazie Kółka Rolniczego w Gutowie. Zobowiązano Zarząd do podjęcia starań o przydział motopompy i skierowano Jana Jaworskiego na kurs dowódców sekcji, a Zbigniewa Michalaka na kurs mechaników motopomp. Powołano także dwa trzyosobowe zespoły kontrolne do działań prewencyjnych na terenie sołectwa i sąsiednich miejscowości.

Zarząd energicznie przystąpił do realizacji uchwały Walnego Zebrania. Już w dniu 10 marca 1980 roku Zarząd Spółdzielni Kółek Rolniczych przekazał magazyn paliw na terenie bazy Kółka Rolniczego na strażnicę OSP. Zarząd Gminny ZOSP przekazał jednostce 3 czapki i 3 mundury wyjściowe. Zespół w składzie: Jan Antczak, Piotr Goliński i Jan Rubas przeprowadził w dniu 27 kwietnia kontrole prewencyjne we wszystkich zabudowaniach i gospodarstwach na terenie wsi.

W celu uzyskania dodatkowych środków finansowych zorganizowano w dniu 7 czerwca zabawę taneczną, którą jednak już o godz. 22.00 trzeba było przerwać gdyż wyłączono w całym rejonie energię elektryczną. Zabawę powtórzono w dniu 5 lipca i przyniosła dochód 5.060 zł. Członkowie jednostki aktywnie włączyli się do realizacji czynów społecznych na terenie sołectwa. Przy zwózce żwiru pracowało 13 właścicieli ciągników a dalsze 6 osób brało udział w załadunku i rozładunku tego kruszywa przez okres 12 godzin. Dalsze 82 roboczogodziny członkowie OSP przepracowali ciągnikami i 50 roboczogodzin przy pracach fizycznych przy naprawie dróg wiejskich.

Udzielono także pomocy w pracach polowych wdowie po Feliksie Walczaku, który zmarł w dniu 6 kwietnia 1980 roku. Ogólną wartość wykonanych czynów społecznych w roku 1980 określono na kwotę 39.960 zł. Wszystkie te dokonania sprawiły, że we współzawodnictwie statutowym między terenowymi jednostkami OSP w 1980 roku na terenie gminy Ostrów  Wielkopolski jednostka została sklasyfikowana na 15 miejscu, na 20 sklasyfikowanych jednostek.

W dniu 23 listopada 1980 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego nastąpiły  duże zmiany we władzach jednostki. Na funkcję prezesa wybrany został Józef Kołodziej, a dotychczas pełniący tę funkcję Bronisław Rubas został II wiceprezesem. Nowym skarbnikiem został Marian Jakubowski, a Tadeuszowi Aleksandrzakowi powierzono funkcję zastępcy naczelnika. Członkiem Zarządu po raz pierwszy został Marian Kłobuch. Swoje dotychczasowe funkcje zachowali: Jan Jaworski i Zbigniew Michalak. Zupełnie w nowym składzie osobowym wybrana została Komisja Rewizyjna. Jej przewodniczącym został Jan Smółka, którego działania wspierał jako sekretarz Ryszard Sommer i Zygmunt Szydłowski.

Delegatami na III Zjazd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim zostali: Jan Kołodziej i Zbigniew Michalak. Podczas Zjazdu, który odbył się w dniu 8 lutego 1981 roku. Zbigniew Michalak wybrany został członkiem Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim.

W dyskusji podczas zebrania zgłoszono wniosek aby, wydzierżawić od SKR Ostrów Wielkopolski cały teren byłej bazy Kółka Rolniczego do potrzeb wsi i jednostki. Zamierzano naprawić ogrodzenie wokół tego obiektu oraz doprowadzić do tego energię elektryczną. Wnioskowano o zakup syreny elektrycznej, chociaż jednostka nie posiadała żadnego sprzętu gaśniczego.

W roku 1981 nastąpił zastój w działalności OSP. Nie zorganizowano żadnej zabawy tanecznej, gdyż nie można było zorganizować bufetu z powodu braku na rynku artykułów spożywczych, w tym napojów alkoholowych. W zamian za to zorganizowano dla członków OSP w dniu 28 lutego wieczorek taneczny.

Członkowie OSP przeprowadzili podobnie jak w poprzednich latach  kontrolę prewencyjną we wszystkich zabudowaniach na terenie wioski oraz uczestniczyli w czynach społecznych przy naprawie dróg wiejskich.

Mimo takiej sytuacji szeregi jednostki powiększyły się o 5 członków zwyczajnych i 1 wspierającego. W dniu 22 listopada 1981 roku podczas Walnego Zebrania OSP liczyła 28 członków zwyczajnych i 8 wspierających. Na początku następnego roku następują duże zmiany w życiu jednostki. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje OSP byłą bazę magazynową Kółka Rolniczego, którą częściowo postanowiono zaadoptować na świetlicę wiejską w ramach czynów społecznych. Potrzebne środki finansowe na zakup deficytowych wówczas materiałów budowlanych planowano uzyskać z funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Ostrowie Wielkopolskim i Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Ostatecznie uzyskano tylko dotację z Funduszu Rozwoju Rolnictwa w wysokości 150 tysięcy złotych. Na koszt Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim doprowadzono do tego obiektu energię elektryczną.

W dniu 23 kwietnia 1982 roku jednostka otrzymuje z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim nową motopompę M-800 oraz podstawowe wyposażenie osobiste dla strażaków. Otrzymano 9 pasów, 6 toporów, 10 hełmów, po 2 małe i duże zatrzaśniki, 4 podpinki i 4 odcinki węży W-52. W dniu 1 maja Urząd Gminy przekazuje OSP nową syrenę

elektryczną. Dzięki temu jednostka po raz pierwszy w dniu 18 lipca bierze udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się w Czekanowie. W grupie sekcji bojowych (grupa II) reprezentanci OSP zajmują 11 miejsce na 13 startujących drużyn.

Mimo poważnych braków artykułów spożywczych na rynku jednostka organizuje dwie zabawy taneczne w dniu 3 i 26 sierpnia. Pierwsza zabawa zostaje przerwana o godzinie 21.30 przez burzę i potężną ulewę, a po zakończeniu drugiej w pobliżu miejsca zabawy znaleziono nieżyjącego mężczyznę, który jak później okazało się zmarł na skutek wylewu krwi do mózgu. Przy okazji organy Milicji Obywatelskiej ustaliły, że na zabawie tanecznej sprzedawano alkohol bez zezwolenia i odpowiedzialny za jej organizację Zbigniew Michalak został aresztowany i postawiony przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim w trybie przyspieszonym.

Po raz drugi członkowie jednostki zbierają się na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 28 listopada 1982 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów następuje częściowa zmiana składu osobowego władz OSP. Nowym i naczelnikiem został Jan Smółka, a Ryszardowi Sommerowi powierzono funkcję gospodarza. Wacław Krzymiński został członkiem Zarządu, a Tadeusz Aleksandrzak równocześnie z zadaniami naczelnika pełnił obowiązki  wiceprezesa.

Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bronisław Rubas, a jej członkami Marian Kłobuch i Zygmunt Szydłowski.

Delegatami OSP na kolejny Zjazd Gminny ZOSP wybrano Zbigniewa Michalak i Marian Jakubowskiego. Zbigniew Michalak na Zjeździe Gminnym ponownie wybrany został członkiem Zarządu Gminnego, a Marian Jakubowski członkiem Komisji Rewizyjnej.

Nowy Zarząd OSP kontynuował prace przy adaptacji części jednego garażu na terenie bazy Kółka Rolniczego na świetlicę wiejską. W pracach tych wyróżnili się następujący członkowie jednostki: Zbigniew Michalak - przepracował 41 godzin w czynie społecznym, Marian Jakubowski - 40,5 godzin, Józef Kołodziej - 36 godzin i Tadeusz Aleksandrzak - 29 godzin.

Niezbędne do realizacji tego zadania materiały budowlane zakupiono za pieniądze przyznane przez Oddział PZU w Ostrowie Wielkopolskim. Zakupiono także materiał na piec, który w czynie społecznym wykonał Zbigniew Michalak. Nową świetlicę wiejską wyposażono także w nowe krzesła i stoliki, co umożliwiło zorganizowanie Walnego Zebrania OSP w dniu 29 stycznia 1984 roku w tym obiekcie. Dotychczas wszystkie zebrania organizowane były w budynku Szkoły Podstawowej lub w Klubie Rolnika, który należał do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Biniewie. Nowy naczelnik OSP Jan Smółka położył duży nacisk na szkolenie i dobre przygotowanie sekcji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Efektem wytężonej pracy szkoleniowej było zwycięstwo sekcji OSP Gutów w grupie II podczas zawodów w dniu 3 lipca 1983 roku w Lamkach z wynikiem 123 pkt przed OSP Daniszyn - 127 pkt oraz OSP Chruszczynami i OSP Sadowiem po 129 pkt. W skład zwycięskiej sekcji wchodzili: Jan Smółka, Zbigniew Michalak (mechanik), Piotr Goliński, Wiesław Marek, Stanisław Sommer, Ryszard Sommer, Jan Jaworski, Mieczysław Kasperczak, Zdzisław Kasperczak i rezerwowy Marian Kłobuch.

W roku 1983 jednostka uczestniczyła w 5 akcjach gaśniczych na terenie Młynowa, Stacji Hodowli Roślin w Kotowiecku i Sobótce, Mącznik i Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Górznie. Oprócz tego raz jednostka wyjechała do pożaru nad łunę, która znikła
i sekcja wróciła do strażnicy. W tych akcjach gaśniczych po 6 razy udział brali: Zbigniew Michalak, Ryszard Sommer i Tadeusz Aleksandrzak, a pięciokrotnie Zbigniew Błaszczyk, Mieczysław Gabryś, Zdzisław Kasperczak i Wiesław Marek.

W następnym roku kontynuowano prace adaptacyjne przy świetlicy wiejskiej ale nie wykonano wszystkich planowanych prac ze względu na kapryśne lato i brak środków pieniężnych na zakup materiałów budowlanych.

W roku 1984 utworzono przy OSP Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która niezwykle udanie zadebiutowała w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych w dniu 8 lipca w Gorzycach Wielkich. Sekcja chłopców w grupie lA (do 16 lat) zwyciężyła w tych zawodach z wynikiem 161 pkt i wyprzedziła reprezentacje OSP Kwiatków - 172 pkt, OSP Daniszyn - 172 pkt
i dalszych siedem sekcji z terenu gminy. W skład sekcji wchodzili: Robert Olejniczak, Roman Pasiak, Zenon Skubiś, Karol Stachowiak, Zbigniew Kłobuch, Janusz Krzymiński, Krzysztof Frankowski i Mirosław Pasiak.

Jako zwycięzca zawodów gminnych sekcja uzyskała prawo startu w zawodach rejonowych, które odbyły się w dniu 23 września we Wtórku, gdzie zajęła trzecie miejsce za OSP Sieroszewice i OSP Przybysławice.

Sekcja bojowa (gr. II) nie powtórzyła sukcesu z roku poprzedniego i podczas gminnych zawodów sportowo ­pożarniczych w Łąkocinach w dniu 24 czerwca zajęła dopiero 7 miejsce.

W tym samym roku jednostka uczestniczyła w 3 akcjach gaśniczych na terenie Będzieszyna, Szczur i Bronowa. We wszystkich tych akcjach uczestniczył Zbigniew Michalak i Stanisław Sommer, a dwukrotnie brali w nich udział Jan Smółka, Piotr Goliński, Wiesław Marek, Mieczysław Gabryś, Marian Jakubowski, Mieczysław Kasperczak i Józef Kołodziej.

Jednostka brała także udział w manewrach, które odbyły się w dniu 23 października w Górznie.

W roku 1985 jednostka odniosła kolejne sukcesy podczas gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Podczas zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Wysocku Wielkim w dniu 9 czerwca sekcja chłopców, zajęła 3 miejsce za OSP Wtórek i pierwszą sekcją OSP Sobótka.

Niecodzienna sytuacja wydarzyła się podczas zawodów w Borowcu w dniu 14 lipca gdzie 2 sekcje z OSP Borowiec i sekcja gutowska uzyskały identyczny wynik końcowy. O kolejności w zawodach w takiej sytuacji decydował lepszy wynik ćwiczenia bojowego i dlatego zwycięzcą ogłoszono sekcję OSP Borowiec, a Gutów sklasyfikowano na drugim miejscu.

W dniu 16 sierpnia wybuchł duży pożar przy omłotach, w gospodarstwie Tadeusza Aleksandrzaka, który zmobilizował, do udziału w akcji gaśniczej większości członków jednostki. Dzięki ich ofiarności nie doszło do rozszerzenia się pożaru na sąsiednie zabudowania, w tym zapełnione zbożem stodoły. W ostatnim dniu sierpnia członkowie OSP gasili też pożar kombajnu zbożowego należącego do SHR Sobótka.

W połowie lat osiemdziesiątych nastąpiła stabilizacja składu osobowego jednostki, która w tym okresie liczyła 34-37 członków zwyczajnych, 7 wspierających i kilkunastu członków MDP. Podczas walnych zebrań głównie omawiano sprawy związane z adaptacją pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego na świetlicę wiejską. Wszystkie prace wykonywane były w ramach czynów społecznych i dlatego duży wpływ ma postęp tych prac miały warunki atmosferyczne. Mroźne zimy i kapryśne lata często uniemożliwiały prace adaptacyjne. Do tego dochodziły trudności z zakupem potrzebnych materiałów budowlanych.

Mimo tych trudności w roku 1986 nastąpił duży postęp w pracach przy świetlicy wiejskiej. W okresie letnim założono nową papę na dach, który cały wysmołowano. Wyszpachlowano sufit w świetlicy i wmalowano ściany i podłogę. Udało się także zakupić sklejkę na ocieplenie sufitu i związku z tym konieczna była przeróbka oświetlenia sali. Wykonano kratownicę do której następnie przymocowano sklejkę u sufitu. Zarząd OSP nie zapomniał także o działalności propagandowej i w dniu 5 lutego dwukrotnie o godzinie szesnastej i osiemnastej wyświetlono siedem filmów o tematyce przeciwpożarowej, które obejrzało 45 dzieci i 28 osób dorosłych.

W roku 1986 nastąpiła zmiana regulaminu zawodów sportowo - pożarniczych. Zrezygnowano z organizacji zawodów bez użycia wody i zmieniono grupy wiekowe. Grupa I według nowego regulaminu umożliwiała udział w zawodach młodzieży w wieku 12-15 lat. Grupa II A grupowała młodzież w wieku 16 - 18 lat, a symbolem II B określono sekcje złożone z kobiet powyżej 18 roku życia. Sekcje bojowe tworzyły grupę III, którą początkowo podzielono na sekcje typu "S" i typu "M" zgodnie z klasyfikacją jednostek prowadzoną przez Zawodową Straż Pożarną.

Zmiany te spowodowały, że w roku 1986 jednostka wystawiła tylko jedną sekcję podczas gminnych zawodów sportowo ­pożarniczych. Sekcja ta podczas zawodów w Karskach w dniu 29 czerwca zajęła 3 miejsce w grupie III "M" za OSP Karski i OSP Łąkociny.

W roku 1986 jednostka nie uczestniczyła w żadnej akcji gaśniczej.

Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się w dniu 4 stycznia 1987 roku na którym wybrano nowe władze jednostki. Od tej chwili Zarząd OSP pracował w następującym składzie: prezes - Zbigniew Michalak, I wiceprezes i naczelnik - Jan Smółka, II wiceprezes - Stanisław Sommer, skarbnik _ Mieczysław Gabryś, sekretarz - Zdzisław Kasperczak, gospodarz - Marian Jakubowski, kronikarz ­Andrzej Stawowski i członek Zarządu - Marian Kłobuch. Komisję Rewizyjną tworzyli: Mirosław Kierzkowski (przewodniczący) oraz Józef Kołodziej i Bronisław Rubas. Delegatami na Zjazd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim zostali Zbigniew Michalak i Jan Smółka. Zjazd odbył się w dniu 1 marca 1987 roku w Domu Strażaka we Wtórku. Obaj delegaci OSP wybrani zostali członkami Zarządu Gminnego, a Jana Smółkę powołano na stanowisko wiceprezesa Zarządu Gminnego. Nowy Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 marca 1987 roku postanowił powiększyć świetlicę wiejską o drugą część budynku w którym była zlokalizowana. W ten sposób jej powierzchnia powiększyła się do 100 m2. W kwietniu pomysł zaakceptowała Rada Sołecka, ale dopiero w listopadzie na zebraniu wiejskim mieszkańcy Gutowa poparli ten pomysł. Brak środków finansowych nie pozwolił na szybką realizację tego zadania. W roku 1987 gminne zawody sportowo - pożarnicze odbyły się w dniu 5 lipca w Chruszczynach, gdzie wystartowały dwie sekcje w grupie III. Pierwsza sekcja nie ukończyła zawodów, a druga sekcja została sklasyfikowana na 8 miejscu w stawce 21 drużyn. Mimo energicznych działań nie udało się utworzyć sekcji seniorów.

Podobnie jak w roku poprzednim jednostka nie uczestniczyła w żadnej akcji gaśniczej. Uczestniczyła natomiast w manewrach w Będzieszynie, które zorganizował w dniu 26 września Komendant Gminny Straży Pożarnych- Tadeusz Lubojański.

W następnym roku jednostka po raz pierwszy była organizatorem gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Zawody zorganizowano na łące należącej do PGR Lewków zlokalizowanej przy drodze biegnącej przez wieś. Zakład w Gutowie należący do tego przedsiębiorstwa pomógł również w dowozie wody do zbiorników na miejscu zawodów.

W zawodach uczestniczyło 29 sekcji, w tym jedna dziewcząt, w trzech grupach wiekowych. Dwie sekcje OSP Gutów startujące w grupie III zajęły drugie i trzecie miejsce i zostały tylko wyprzedzone przez pierwszą sekcję OSP Franklinów. Wynik ten był dużym sukcesem gutowskiej jednostki.

Znacznie gorzej wypadła jednostka na zawodach gminnych w dniu 25 czerwca w 1989 roku we Franklinowie. Do rywalizacji zgłoszona została tylko jedna sekcja, która zajęła 6 miejsce na 19 drużyn startujących w tej imprezie w grupie II.

W roku tym miał także miejsce pożar na terenie Gutowa, gdzie w dniu 26 kwietnia spalił się stóg słomy należący do Wacława Krzymieńskiego. Oprócz tego OSP uczestniczyła w 2 akcjach gaśniczych na terenie Gałązek i w jednej akcji we wsi Biniew.

Analizując działalność jednostki łatwo zauważyć, że w końcu lat osiemdziesiątych nastąpiło obniżenie jej prężności organizacyjnej. Dał temu wyraz prezes OSP Zbigniew Michalak, który oceniając działalność jednostki na Walnym Zebraniu w dniu 17 stycznia 1990 roku stwierdził: „druhowie nasi nie mają szczerej chęci aby pomóc w pracy przy remoncie naszej sali". W zakończeniu swojego sprawozdania życzył wszystkim członkom OSP „dalszego zrozumienia i większego zaangażowania w poprawie ochrony przeciwpożarowej na terenie gospodarstwa i wsi, a także poparcia czynu przy dalszej modernizacji naszej sali i otoczenia".

W roku 1990 na terenie gminy Ostrów Wielkopolski nie zostały zorganizowane żadne zawody sportowo - pożarnicze, gdyż w budżecie gminy brakło pieniędzy na ich organizację. Również zmiany ustrojowe dokonujące się w kraju nie ułatwiły pracy działaczom poszczególnych jednostek.

W dniu 13 stycznia 1991 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze na którym w składzie władz zaszły wielkie zmiany. Nowym sekretarzem OSP wybrany został Piotr Goliński, a Mirosław Kierzkowski zastąpił Mariana Jakubowskiego na stanowisku gospodarza. Na stanowisko zastępcy naczelnika wybrany został Andrzej Kłobuch, a Zygmunt Szydłowski został członkiem Zarządu.

Wybrano natomiast w nowym składzie Komisję Rewizyjną którą utworzyli: Tadeusz Aleksandrzak (przewodniczący), Marian Antczak i Wiesław Marek.

Delegatami na Zjazd Gminny zostali dotychczasowi członkowie Zarządu Gminnego - Zbigniew Michalak i Jan Smółka. Na VII Zjeździe który odbył się w dniu 10 marca 1991 roku w sali konferencyjnej Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Borowcu Jan Smółka wybrany został zastępcą przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1991 gminne zawody sportowo - pożarnicze zostały przeprowadzone w nowej formule organizacyjnej. Finał zawodów gminnych został poprzedzony trzema eliminacjami. Z każdej eliminacji w poszczególnych grupach awansowały po 2 najlepsze sekcje w zawodach. Dla OSP z północnego rewiru gminy eliminacje odbyły się w dniu 23 czerwca w Górznie.

Do eliminacji jednostka zgłosiła trzy sekcje, w tym po raz pierwszy dziewczęta w grupie I (12-15 lat). Dziewczynki zajęły w tych zawodach 3 miejsce a ich rówieśnicy ostatnie - 7 miejsce. Sekcja bojowa w grupie III uplasowała się na 3 miejscu. Tak więc żadna sekcja nie uzyskała awansu do zawodów finałowych.

W następnym roku ponownie zmieniono zasady organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych i obowiązywały one do roku 1999 włącznie. Począwszy od roku 1992 organizowane były odrębne zawody dla sekcji w grupie I, która obejmowała młodzież szkół podstawowych. Następnie organizowane są dwie eliminacje terenowe, w grupie II A i III mężczyzn oraz seniorów. Najlepsze trzy sekcje z każdej eliminacji oraz mistrzowie z poprzedniego roku uzyskali prawo startu w zawodach finałowych.

W zawodach grupy I, które odbyły się w dniu 13 maja w Karskach sekcja chłopców zajęła 5 miejsce i pokonała 13 innych OSP.

Od tego momentu sekcja chłopców co roku bierze udział w zawodach gminnych. Największy sukces sekcja odniosła w dniu 29 maja 1994 roku podczas zawodów w Sadowiu, gdzie zajęła 2 miejsce.

W roku 1992 jednostka do zawodów gminnych zgłosiła 2 sekcje, z których do rywalizacji finałowej zakwalifikowała się sekcja seniorów zajmując ostatecznie 6 miejsce w tej imprezie. W następnym roku oprócz chłopców w grupie I wystartowała tylko jedna sekcja w grupie III i zajęła ostatnie miejsce. Częściowo zrehabilitowała się ona w następnym roku zajmując w eliminacjach 4 miejsce.

Największe sukcesy w ostatnich latach odniosła sekcja chłopców w grupie II A, która w roku 1995 zajęła 2 miejsce w eliminacji odbytej w dniu 2 lipca 1995 roku w Kwiatkowie i 4 miejsce w finale gminnym, który odbył się 5 września w Topoli Małej. W następnym roku sekcja ta zwyciężyła zarówno podczas zawodów eliminacyjnych w Czekanowie jak i w czasie zawodów finałowych w Ostrowie Wielkopolskim. Dodatkowo zdobyła ona wówczas jeszcze puchar ufundowany przez posła Józefa Zbigniewa Gruszkę dla najlepszej sekcji z terenu gminy w tych zawodach. W roku 1997 sekcja ponownie zwyciężyła podczas zawodów eliminacyjnych we Franklinowie i zajęła 2 miejsce podczas zawodów finałowych w Daniszynie w dniu 21 września. W roku 1998 członkowie tej sekcji wystartowali już w grupie III, ale nie ukończyli ćwiczenia bojowego na skutek awarii sprzętu.

Od roku 1992 Zarząd Gminy prowadzi klasyfikację na najlepszą OSP podczas gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. W rywalizacji tej jednostka zajmowała w poszczególnych latach następujące miejsca: rok 1992 - 15 miejsce, rok 1993 - 21 miejsce, rok 1994 - 8 miejsce, rok 1995 - 18 miejsce, rok 1996 - 7 miejsce, rok 1997 - 12 miejsce, rok 1998 - 20 miejsce

W dniu 24 sierpnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z którą ochotnicze straże pożarne stały się zwykłymi stowarzyszeniami rejestrowanymi przez sądy wojewódzkie. W związku z tym w dniu 24 listopada odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie na którym przyjęto nowy statut opracowany przez Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie statut ten przedłożono do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Kaliszu.

Po rejestracji nowego statutu, w dniu 9 stycznia 1994 roku dokonano wyboru nowych władz OSP. W składzie Zarządu „nową twarzą" był tylko Zbigniew Szulc wybrany na funkcję sekretarza, a Andrzej Kłobuch został członkiem Zarządu. Pozostali dotychczasowi członkowie Zarządu zachowali swoje dotychczasowe funkcje.

Komisję Rewizyjną tworzyli: Marian Antczak (przewodniczący), Zbigniew Gomółka i Roman Gałka.

Władze OSP w tym składzie osobowym pracowały całą kadencję.

Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się w dniu 5 stycznia 1997 roku na którym w wyniku tajnego głosowania ukształtowały się władze jednostki w następującym składzie: Zarząd: prezes - Zbigniew Michalak, naczelnik - Jan Smółka, wiceprezes - Stanisław Sommer, zastępca naczelnika - Mirosław Pasiak, sekretarz - Zbigniew Szulc, skarbnik - Piotr Goliński, gospodarz - Mirosław Kierzkowski, kronikarz - Andrzej Stawowski i członek Zarządu - Zbigniew Gomółka.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Marian Antczak, sekretarz - Tadeusz Aleksandrzak i członek - Mieczysław Gabryś.

W dniu 22 kwietnia 1999r. przypadała 20 rocznica powstania OSP w  Gutowie. Z tej okazji członkowie naszej OSP zorganizowali w dniu 24 kwietnia 1999r. uroczystą wieczornicę, na którą zostali zaproszeni druhowie z Sobótki, Borowca, Będzieszyna oraz Zarząd Gminy ZOSP RR oraz członkowie wszystkich organizacji działających w Gutowie. Na tę okoliczność pamiątkowymi medalami zostali uhonorowani  członkowie OSP.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali druhowie: Michał Józefiak, Józef Kołodziej, Józef Kierzkowski, Marian Jakubowski,  Kazimierz Kasperczak. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali druhowie: Leon Krawczyk, Piotr Goliński, Mieczysław Gabryś, Kazimierz Skubiś, Wacław Krzymiński. Brązowy medal otrzymali druhowie: Zbigniew Błaszczyk, Mirosław Pasiak, Robert Olejniczak, Mirosław Kierzkowski, Andrzej Stawowski, Wiesław Marek.

„Wzorowymi strażakami" odznaczeni zostali druhowie: Krzysztof Frankowski, Tomasz Frankowski, Zbigniew Kłobuch, Dariusz Potaśniczak.

Jak zawsze również w roku 1999 jednostka brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Rok  jednak nie był zbyt pomyślny dla naszych drużyn. I tak poszczególne sekcje zajmowały następujące miejsca: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - 19 miejsce, Grupa II - 6 miejsce, Grupa III - 10 miejsce, Grupa seniorów - 6 miejsce.

Osiągnięte rezultaty pozwoliły na zajęcie 20 miejsca we współzawodnictwie gminnym.

W dniu 23 stycznia 2000 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym powołano nowy Zarząd OSP oraz Komisję Rewizyjną.

„Nowymi twarzami" w składzie zarządu byli: naczelnik Robert Olejniczak, który zastąpił Jana Smółkę, oraz z-ca naczelnika Sławomir Raźniewski, który zastąpił Mirosława Pasiaka. W skład zarządu jako członek wszedł również Mieczysław Gabryś. Komisję Rewizyjną tworzyli Tadeusz Aleksandrzak przewodniczący, Zbigniew Kłobuch - sekretarz oraz Marian Antczak członek.

W roku 2000 dokonano istotnych zmian w zasadach organizacji gminnych zawodów sportowo- pożarniczych. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizowali według regulaminu CTIF, w którym prawo startu mają dziewczęta i chłopcy do 16roku życia włącznie. Starsi członkowie MDP (17-18 lat) uzyskali prawo startu w zawodach sekcji krajowych (gr.„A"), a dziewczyny w gr. „C". Obniżono także wiek kobiet w grupie seniorek, gdzie prawo startu uzyskały panie po 30. roku życia (gr. „Cs"). Bez zmian pozostawiono rywalizację w kategorii seniorów (gr. „As"). Zrezygnowano także z przeprowadzania eliminacji w rewirach i od tego momentu w każdej kategorii wiekowej odbywają się zawody dla wszystkich jednostek z terenu gminy.

Przeprowadzone według tych zasad zawody gminne w 2000r. nie przyniosły jednostce dużych sukcesów, gdyż sekcje zajęły 12. i dwukrotnie 6. miejsce ale w punktacji ogólnej dało to OSP przyzwoite 10. miejsce.

Jednocześnie kontynuowano prace remontowe i modernizacyjne w Sali wiejskiej. Wykonano regały i półki na naczynia oraz drewniane blaty w zmywalni i kuchni.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 21 stycznia 2001r. w związku z kampanią wyborczą w Związku OSP wybrano delegatów na IX Zjazd Gminy.

Funkcję tę powierzono Janowi Smółce i Robertowi Olejniczakowi. Ten pierwszy został jednocześnie przedstawicielem jednostki w składzie Zarządu Oddziału Gminnego. Dużym wydarzeniem w życiu OSP był debiut w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych sekcji seniorek w grupie „Cs" (powyżej 30lat). W swoim pierwszym starcie w dniu 15lipca na boisku sportowym w Mazurach sekcja zajęła 4.miejsce. W skład sekcji wchodziły następujące panie: Jadwiga Potaśniczak, Halina Potaśniczak, Danuta Gomółka, Małgorzata Nowak, Iwona Kłobuch, Mirosława Kałużna, Joanna Stawowska i Alicja Kłobuch.
Ich koledzy w grupie „As" zajęli dopiero 20 miejsce. Tą samą lokatę wywalczyli mężczyźni w gr. „A" (sekcje bojowe). W tej sytuacji stosunkowo dobrze zaprezentowali się chłopcy z MDP, którzy sklasyfikowani zostali na 9.miejscu w gminie. Wyniki te pozwoliły jednostce zająć dopiero 18 miejsce w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Chłopcy z MDP odnotowali spory sukces w turnieju piłki nożnej o puchar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, gdyż zajęli 2.miejsce podczas eliminacji w rewirze północnym i awansowali do finału tej imprezy, który odbył się w Lewkowie i gdzie zostali sklasyfikowani na 6 miejscu.

Sprawnie przebiegały także prace społeczne przy świetlicy wiejskiej i jej otoczeniu. Położono płyty na wjeździe na posesji, wykonano bramę wjazdową i furtkę, założono ogrodzenie wokół placu. Wykonano także urządzenia do suszenia węży gaśniczych oraz w małej salce wymieniono okno. Jednostka w tym roku uczestniczyła w jednej akcji gaśniczej, kiedy to na skrzyżowaniu dróg przy przystanku PKS w Gutowie paliły się dwa samochody.

W następnym roku na terenie wsi wybuchły pożary w gospodarstwach Błaszczyka i Doktora, w których uczestniczyła OSP. Chłopcy z MDP ponownie dobrze zaprezentowali się w turnieju piłki nożnej o Puchar Zarządu Oddziału Gminnego zajmując 2.miejsce w turnieju eliminacyjnym rewiru północnego odbytym w Borowcu, a w zawodach finałowych
w Gorzycach zostali sklasyfikowani na 4. miejscu.

Znacznie lepiej wypadły sekcje OSP w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Sekcja chłopców MDP zajęła 4 miejsce podczas zawodów w Łąkocinach, a takie samo miejsce zajęła sekcja bojowa (gr."A") startująca w Michałkowie. Kobiety w gr. „Cs" były 5. podczas zawodów w Świeligowie, które zupełnie nie wyszły sekcji seniorów sklasyfikowanej dopiero na 19 miejscu. Mimo tego nieudanego występu jednostka w ogólnej punktacji tej imprezy zajęła wysokie 9. miejsce.

W dniu 12 stycznia 2003r. odbyło się kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym po przeprowadzeniu tajnych wyborów ukonstytuowały się władze OSP. Prezesem nadal pozostał Zbigniew Michalak, a pozostałe funkcje pełnili: naczelnika-Robert Olejniczak, wiceprezesa- Stanisław Sommer, zastępcy naczelnika- Sławomir Raźniewski, sekretarza- Zbigniew Szulc, skarbnika- Piotr Goliński, gospodarza-Mirosław Kierkowski, a członkami Zarządu byli: Zbigniew Gomółka i Mirosław Pasiak. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Tadeusz Aleksandrzak- przewodniczący, Zbigniew Kłobuch- sekretarz i Jan Smółka- członek. Władze jednostki w tym składzie osobowym pracowały całą 3-letnią kadencję.

Nowe władze jednostki nadal dużą wagę przywiązywały do udziału OSP w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W pierwszym roku nowej kadencji bardzo cenny sukces na swoim koncie odnotowała sekcja chłopców MDP. Która podczas zawodów w Lewkowie w dniu 8 czerwca 2003 r. zajęła 2. miejsce. W zawodach seniorskich odbytych w Szczurach sekcja pań zajęła 5. miejsce, a mężczyźni zostali sklasyfikowani na 6 miejscu. W tym roku najsłabiej zaprezentowała się sekcja bojowa (gr. "A"), która w swojej konkurencji była na 14 miejscu. Niezły występ wszystkich 4 sekcji dał jednostce 8. miejsce w punktacji ogólnej gminnych zawodów w 2003 roku.

W następnym roku w tej rywalizacji OSP wypadła jeszcze lepiej, gdyż zajęła 7. miejsce. Swoją klasę sportową potwierdzili chłopcy z MDP, którzy zwyciężyli w swojej grupie wiekowej, a ich wynik w rozwinięciu bojowym i ogólny wynik zawodów były najlepszymi wynikami w gminie. Swoją cegiełkę dołożyły także panie w gr. „Cs", które zajęły 4. miejsce. Sekcje w grupach: „A" i „As" zostały sklasyfikowane na 12. miejscach.

Sukces ten OSP powtórzyła w 2005 roku zajmując ponownie 7. miejsce w gminie. Sekcja seniorek w gr. „Cs" była 4, sekcja bojowa 5, seniorzy zajęli 6. miejsce, a sekcja MDP tym razem została sklasyfikowana na 7. pozycji.

W dniu 15 stycznia 2006 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,  w wyniku którego nastąpiły bardzo istotne zmiany we władzach OSP. Nowym naczelnikiem został Stanisław Sommer, a dotychczasowy członek Zarządu -Mirosław Pasiak objął funkcję wiceprezesa. Zastępcą naczelnika wybrany został Jan Smółka, a Małgorzata Golińska obejmując funkcję skarbnika została pierwszą kobietą we władzach jednostki. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Sławomir Raźniewski. Wybrano także dwóch delegatów na X Zwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego w Ostrowie Wielkopolskim. Delegatami zostali: Jan Smółka i Zbigniew Michalak. Jan Smółka wybrany został także przedstawicielem OSP w składzie Zarządu Oddziału Gminnego. X Zjazd Oddziału Gminnego odbył się w dniu 19 marca 2006 roku w Biniewie. Na tym Zjeździe Jan Smółka wybrany został wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego oraz delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawicielem gminnej organizacji w składzie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. W ciągu 3-letniej kadencji władz OSP
w ich składzie osobowym nie nastąpiły żadne zmiany.

W tym samym roku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych ponownie uczestniczyły 4 sekcje OSP uzyskując wyniki zbliżone do roku poprzedniego. Sekcja chłopców została sklasyfikowana na 8. miejscu, sekcja bojowa w gr. „A" była 7. w gminie, a w zawodach seniorów panie zajęły 4 miejsce, a mężczyźni wywalczyli 11. miejsce. W punktacji ogólnej tej imprezy jednostka zajęła 10. miejsce. Należy dodać, że organizatorem rywalizacji seniorek i seniorów w dniu 16 lipca była nasza jednostka, a zawody odbyły się na boisku sportowym w Szczurach.

W 2007 roku do rywalizacji przystąpiły tylko 2 sekcje OSP. Chłopcy z MDP potwierdzili swoją przynależność do czołówki w gminie plasując się na 6 miejscu, a sekcja bojowa (gr.„A") zajęła 13 miejsce. Jednostka nie brała udziału w zawodach seniorów, które w dniu 15 lipca przeprowadzone zostały w Wysocku Wielkim. W efekcie OSP została sklasyfikowana dopiero na 14. miejscu w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w 2007 roku.

W roku ubiegłym w imprezie tej startowały 3 sekcje. Sekcja bojowa i sekcje seniorów zajęły 9 miejsca w swoich kategoriach. Dopiero na 11. miejscu została sklasyfikowana sekcja chłopców z Młodzieżowej Drużyny Pożarnej. W punktacji ogólnej tej imprezy OSP zajęła 12. miejsce.

W latach 2006-2009 zespół chłopców co roku uczestniczył w zawodach eliminacyjnych do turnieju o Puchar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 2007 zespół ten zwyciężył w eliminacji rewiru północnego odbytej w Borowcu, a w zawodach finałowych, które odbyły się w Wysocku Wielkim zajął 2 miejsce. W skład zespołu wchodzili: Dawid Dyszy, Marcin Szulc, Tomasz Antczak, Artur Michalak, Sławomir Kierzkowski, Adrian Podskarbi, Mariusz Michalak, Hubert Cegła i Hubert Krzyminski. W ostatnich trzech latach zespół kończył swój udział w tej imprezie na eliminacjach, w których zajmował dwukrotnie 4.miejsce, a w bieżącym roku był 5.w tej rywalizacji.

W ostatnich latach władze jednostki zwracały uwagę na stan techniczny budynku pełniącego rolę strażnicy OSP. Wymieniono drzwi wyjściowe w tym obiekcie, położono nową papę i wykonano nowe opierzenie na dachu. W dniu 26 sierpnia 2007roku wieś Gutów była gospodarzem Gminnych Dożynek, w organizację których aktywnie włączyli się wszyscy członkowie OSP. Władze jednostki odpowiedzialne były za zabezpieczenie ładu i porządku podczas tej uroczystości.

Na początku bieżącego roku jednostka liczyła 41 członków czynnych, w tym 3 kobiety oraz 2 członków wspierających. W szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej skupionych było 11 chłopców, w tym 4 w wieku 16-18 lat. Kobieca Drużyna Pożarnicza liczyła 5 członkiń.

W ostatnim Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 10 stycznia 2009 r. uczestniczyło 25 członków. Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu wchodzą: prezes- Zbigniew Michalak, naczelnik-Stanisław Sommer, wiceprezes-Mirosław Pasiak, zastępca naczelnika- Jan Smółka, sekretarz-Zbigniew Szulc, skarbnik- Małgorzata Golińska i gospodarz- Mirosław Kierkowski.

Komisję Rewizyjną tworzą: przewodniczący-Tadeusz Aleksandrzak, sekretarz-Jadwiga Potaśniczak i członek-Sławomir Raźniewski.

 

 

 

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.