Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd Gminy / Sołectwa / Historia - zabytki / Gorzyce Wielkie

Gorzyce Wielkie

 

Gorzyce Wielkie - zurbanizowana wieś w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski, powiatu ostrowskiego, województwa wielkopolskiego. Położone są przy zachodniej granicy Ostrowa, przy drodze powiatowej Ostrów-Sulmierzyce. Powierzchnia Gorzyc wynosi 9,62 km². Liczą 2.076 mieszkańców (2004).

Historia - Pierwsze wzmianki o Gorzycach Wielkich pochodzą z 1402. Nazwa miescowości wywodzi się od jej właścicieli Górzyckich herbu Doliwa (1557). W 1773 wieś została włączona do posiadłości małopolskich dóbr przygodzickich książąt Radziwiłłów herbu Trąba, w których pozostawała do lat 40.XX wieku.

 Zabytki

  • kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, modernistyczny, zbudowany w latach 1936-48 według projektu Franciszka Morawskiego. W jego prezbiterium znajduje się obraz Koronacja Matki Boskiejz połowy XVII wieku, przeniesiony ze Skrzebowej. Na wschodniej ścianie kościoła znajduje siedrewniany krzyż z 1817 o wysokości 13 m, do 1939 stojący pośrodku wsi - najstarszy taki zabytek w południowej Wielkopolsce.

- kosciol_w_gorzycach.jpg

  • dwór z końca XIX wieku, parterowy z mieszkalnym poddaszem, z frontowym portykiem na czterech filarach, a przy dworze pozostałości parku (pow. 0,6 ha) i zespół folwarczny z tegoż okresu. W centrum znajduje się głaz upamietniający 15 ofiar II wojny światowej.
Przyroda
  • Las Łąkociny,
  • aleja kasztanowa długa na 2 km, znajdująca się przy drodze do Radziwiłłowa - kasztanowce mają do 230 cm w obwodzie,
  • park dworski.

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Wielkich

 

Trudno dzisiaj ustalić dokładną datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Wielkich, gdyż nie zachował się żaden dokument dotyczący tej sprawy.

Według ustnych przekazów jednostka powstała w 1924 roku z inicjatywy Stanisława Frali, ówczesnego sołtysa Ignacego Pacholczyka i Franciszka Janiaka. Pierwszym prezesem jednostki został Franciszek Janiak a naczelnikiem Stanisław Frala. W 1930roku prezesem był Stanisław Marciniak, a sekretarzem Andrzej Szymczak.

Pierwszym posiadanym przez OSP sprzętem gaśniczym była czterokołowa sikawka ręczna z 3 odcinkami węży tłocznych. Sikawka była ciągnięta przez parę koni, a do pełnego wykorzystania jej możliwości gaśniczych potrzeba było 8 silnych mężczyzn do pompowania wody. Oprócz tego na wyposażeniu jednostki były 3 dwukołowe beczki stalowe i jedna drewniana ciągnięta przez jednego konia. Konie do tych urządzeń dostarczali gospodarze z wioski. Aby nie narazić ich na straty w przypadku nieszczęśliwego wypadku jedna para koni ubezpieczona była w Krajowej Kasie Ubezpieczeń Koni. Na początku 1938 roku OSP otrzymała 25 metrów węża tłocznego i parę łączników. Wyżej wspomniana sikawka ręczna musiała być w nie najlepszym stanie technicznym, gdyż w końcu lat dwudziestych została sprzedana powstałej w 1926 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli Małej. Kupiono wówczas nową sikawkę, która jest własnością jednostki do chwili obecnej. Jednostka nie posiadała żadnych mundurów, za wyjątkiem czapek korporacyjnych.

Do chwili obecnej zachował się protokólarz obejmujący działalność jednostki w latach 1938-1939. Wynika z niego, że na początku 1938 roku skarbnikiem był Czesław Grzegorowski, a zastępcą naczelnika był Władysław Przygoda, a sekretarzem Klemens Dolata. Jednostka nie zapłaciła składki związkowej za lata 1935 -1936 i w związku z tym nie została dopuszczona do głosowania na Walnym Zebraniu Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 13 lutego 1938 roku na Walnym Zebraniu OSP nastąpiły duże zmiany we władzach jednostki. Prezesem co prawda po raz kolejny został Stanisław Marciniak, ale nowym naczelnikiem został Stanisław Włoch, jego zastępcą był Stanisław Furmański, a gospodarzem Władysław Pacholczyk. Zachowali swoje funkcje sekretarz Klemens Dolata i skarbnik Czesław Grzegorowski. Komisję Rewizyjną tworzyli: Władysław Przygoda- przewodniczący, Walenty Grzemek i Stanisław Furmański.

Nowy Zarząd rozpoczął energiczną działalność. Do następnego walnego zebrania w dniu 11 lutego 1939 roku odbyło się 9 miesięcznych zebrań członków jednostki. Wszystkie zebrania odbywały się w lokalu Klemensa Dolaty, który prowadził gościniec i sklep. W zebraniach tych uczestniczyło od 10 do 23 członków. Omawiano sprawy wewnątrzorganizacyjne takie jak: terminy zbiórek szkoleniowych, organizację zabaw tanecznych, przedstawień teatralnych, przyjmowanie nowych członków oraz ustalanie wysokości i egzekucja składek członkowskich. Składki członkowskie dla członków ćwiczących ustalono w wysokości 10gr. miesięcznie. Głównym źródłem dopływu gotówki do kasy strażackiej były dochody z zabaw tanecznych i „majówek". Na przykład zabawa zorganizowana w dniu 5 lutego 1938 roku w salce parafialnej dała 14,70 zł dochodu. Z Okazji Tygodnia Strażackiego prowadzono kwestę pod miejscowym kościołem. Próbowano przygotować i wystawić przedstawienie amatorskie i udało się to przedsięwzięcie zorganizować pod koniec stycznia 1939 roku. Mimo tych działań w kasie OSP w dniu 6 września 1939 roku było 20,50 zł a na dzień walnego zebrania w 1939 roku 38,33 zł. Pierwszym honorowym członkiem OSP został Stanisław Frala, który w dniu 2 maja 1938 roku został naczelnikiem honorowym. Co roku jednostka brała udział w odbywających się we wsi imprezach patriotyczno- religijnych: w pochodach z okazji Dnia Niepodległości (11 listopada), w przywitaniu przybywającego do parafii biskupa itp. Na miesięcznych zebraniach agitowano także na rzecz udziału w odbywających się wyborach. Ostatnie prze wybuchem II wojny światowej Walne Zebranie miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż brał w nim udział instruktor powiatowy ZSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Rzepa, naczelnik rejonowy Ertel z Daniszyna i sołtys Janiak. Uczestniczyło w nim 24 członków. Dokonano kolejnych zmian we władzach jednostki. Nowym prezesem OSP został Idzi Hałas, a w skład Komisji Rewizyjnej wybrany został Franciszek Janiak. Goście szeroko omawiali rolę i zadanie straży pożarnych.

Ostatnie miesięczne zebranie odbyło się w dniu 8 maja 1939 roku. W protokółach z 1939 roku nie ma śladu napiętej sytuacji politycznej i militarnej poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej. Niemcy ze względów praktycznych przemianowali OSP na straż przymusową do której należeli tylko Polacy, a jej dowódcą był Paweł Malcherek. Działalność tej straży była doskonałą przykrywką do działalności konspiracyjnej. W Gorzycach Wielkich powstała placówka Armii Krajowej, której komendantem był Stanisław Frąszczak a jego zastępca Stanisław Pacholczyk. Wyzwolenie Gorzyc nastąpiło 23 stycznia 1945 roku przez pododdziały 3 Armii Gwardyjskiej gen. Płk Gardowa. Wówczas członkowie ruchu oporu i Straży Pożarnej utworzyli stałą straż, która pełniła służbę patrolową przez całą dobę. Posterunek mieścił się w poniemieckim budynku po Wilhelmie Cierpce, gdzie obecnie mieszka Stanisław Pinkowski. Po przejściu frontu straż rozwiązała się i wznowiła swoją działalność Ochotnicza Straż Pożarna. Wybrano Zarząd w składzie prezes- Leon Młynek, naczelnik- Stanisław Włoch, sekretarz- Andrzej Szymczak i skarbnik- Stanisław Kątny. Następne Walne Zebranie postanowiono zwołać w dniu 30 marca 1945 roku. Zebranie to odbyło się w lokalu Edwarda Sibernego w wyznaczonym terenie. Po sprawach proceduralnych zatwierdzono skład osobowy Zarządu wybranego 5 dni wcześniej i uzupełniono go o następujące osoby: zastępca naczelnika - Stefan Kopras, wiceprezes - Stefan Wewiór, gospodarz Franciszek Pacholczyk. Pierwsze ćwiczenia miały odbyć się w dniu 8 kwietnia, a następne w każdą drugą niedzielę miesiąca. Postanowiono także uporządkować strażnicę i posiadany sprzęt. W protokóle z zebrania zaznaczono „nowych członków nie było". Pierwszą uroczystość zorganizowano 6 maja 1945 roku, członkowie OSP zebrali się na placu apelowym, skąd zwartym szykiem udali się na mszę św. do kościoła parafialnego. Następnie rozpoczęła się „zabawa letnia". W miesiącu maju do OSP przyjęto 7 nowych członków oraz po raz pierwszy 4 kobiety. Później w protokólarzu przez ponad 13 miesięcy nie ma żadnego protokółu z zebrania OSP. Wydaje się, że brak protokółu to wina sekretarza Andrzeja Szymczaka, którego demonstracyjnie odwołano z pełnionej funkcji i powierzono ją Leonowi Nijakowskiemu na zebraniu w dniu 22 września 1945 roku. Zastępcą sekretarza został Sylwester Szymik, a nowym gospodarzem Franciszek Słomiański. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący - Michał Kryjom, ławnicy - Stanisław Kukuła i Jan Podskarbi. W porządku dziennym tego zebrania umieszczono także sprawę budowy świetlicy, którą jednak nie omawiano. W końcu 1946 roku podjęto starania o uszycie mundurów korporacyjnych. W tym celu wyasygnowano 8,000 zł na zakup materiału. Duża aktywność jednostki w środowisku spowodowała, że szeregi Osp systematycznie się powiększały. W dniu 27 kwietnia 1947 roku jednostka liczyła już 38 członków. Jednakże frekwencja członków na zebraniach i zbiórkach była nie zadowalająca. Z tego powodu trzeba było odwołać Walne Zebranie e tym dniu. Doszło ono dopiero do skutku w dniu 15 maja i wówczas prezes Leon Młynek w obecności sekretarza gminnego Walentego Grzędy zaproponował rozwiązanie jednostki i założenie nowej OSP. Propozycja zyskała aprobat zebranych. Do nowej jednostki zapisało się 53 członków i przystąpiono do wyboru jej władz. Na każdą funkcję zgłoszono po trzech kandydatów, spośród których wybierano funkcyjnych. Prezesem OSP został - Stanisław Pacholczyk, naczelnikiem - Stanisław Włoch, komendantem - Leon Jasiński, sekretarzem -Andrzej Glabian, skarbnikiem - Jan Podskarbi a gospodarzem- Franciszek Słomiański. Ich zastępcami zostali: Leon Młynek - wiceprezes, Stefan Kopras - zastępca naczelnika, Walenty Mendera - zastępca komendanta i Andrzej Kukuła - zastępca sekretarza. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Leon Kopa jako przewodniczący oraz Walenty Grzęda i Piotr Kaczmarek jako ławnicy. W nowym Zarządzie naczelnik zajmował się sprawami związanymi z wyszkoleniem technicznym jednostki, a komendant był dowódcą w czasie akcji gaśniczych

Nowy Zarząd pod kierownictwem Stanisława Pacholczyka podjął systematyczną pracę organizacyjną. Systematycznie co miesiąc odbywały się ogólne zebrania członków OSP. Podjęto starania o uszycie pierwszych mundurów korporacyjnych i w tym celu zakupiono po długich staraniach za kwotę 12,000zł.

Środki finansowe pozyskiwano głównie poprzez organizowanie zabaw tanecznych, dożynek, przedstawień teatralnych, „podkoziołków". Dzięki wypracowanym w ten sposób środkom finansowym możliwe było zakupienie za 10,000 zł sztandaru organizacyjnego, który uroczyście poświęcono w dniu 5 października 1947 roku.

W październiku 1947 roku jednostkę spotkało także duże wyróżnienie, gdyż naczelnik OSP Stanisław Włoch na Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP wybrany został jednym z trzech delegatów z powiatu ostrowskiego na Zjazd Okręgowy w Poznaniu. W tej sytuacji kolejne Walne Zebranie OSP w dniu 18 stycznia 1948 r. przyniosło niewielkie zmiany w składzie władz jednostki. Nowym gospodarzem OSP został Bolesław Frala. Likwidacji uległo stanowisko komendanta, którym był Leon Jasiński obecnie pełniący funkcję zastępcy naczelnika. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali; Józef Pacholczyk i Jan Pinkowski. W maju nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika, którym został Stefan Wewiór. Na początku 1948 r. OSP liczyła już 72 członków. W tym roku na apel kierownika Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich - p. Ignacego Ulatowskiego mieszkańcy przystąpili do rozbudowy tej placówki oświatowej. W następnym roku jednostka z własnych środków kupiła samochód ciężarowy marki „Ford" typu" Gaz „ z otwartą skrzynią. Pojazd ten w połowie 1954 r. sprzedano za kwotę 5 000 zł., a za uzyskane w ten sposób pieniądze kupiono motopompę M - 800 typu „leopolda". W roku 1951 opublikowano wzorcowy statut OSP, który likwidował zarządy a w ich miejsce wprowadzał komendy. Komendanta OSP na wniosek komendy powiatowej wyznaczała komenda wojewódzka, natomiast jego dwóch zastępców oraz pozostałych członków wybierało Walne Zebranie, będące nadal najwyższą władzą w OSP. Komendantem w Gorzycach Wielkich został Mieczysław Pacholczyk a zastępcami; do spraw kulturalno - oświatowych Czesław Marciniak a do spraw technicznych Jan Frala. Sekretarzem OSP był Stanisław Kalina, skarbnikiem - Władysław Glabian a członkami Komendy - Stefan Wewiór i Władysław Ratajek. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili; Kazimierz Poprawa -przewodniczący i Walenty Grzęda oraz Antoni Ograbek. Zebrania niekiedy odbywały się w pomieszczeniach Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzycach Wielkich. Było to konieczne ze względu na zły stan techniczny strażnicy i baraku. W tej sytuacji już 3 października 1945 r. pada propozycja budowy nowego" baraku" na nowym boisku sportowym. Sprawa budowy tego obiektu jest poruszona także na zebraniu OSP w dniu 3 kwietnia 1955 r., w którym brał udział przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzycach Wielkich Leon Młynek - długoletni i aktywny członek jednostki. Mówi się wówczas o budowie nowego Domu Ludowego. Członkowie OSP zadeklarowali wykonanie fundamentów pod ten obiekt. Sprawa budowy Domu Ludowego nadal pozostała w swerze planów. W tej sytuacji na zebraniu OSP 27 kwietnia 1957 r. zapada postanowienie aby zorganizować świetlicę we własnej strażnicy. Świetlica została oddana do użytku w końcu tego roku, a najwięcej pracy w jej urządzenie włożyli; Mieczysław Pacholczyk, Stanisław Kalina i nowy gospodarz jednostki Władysław Majchrzak. Wciągu 1958 r. zorganizowano 4 zabawy taneczne, przedstawienie teatralne w Gorzycach i Pogrzybowie, zgłoszono dwie sekcje do zawodów rejonowych i skompletowano pięć 2 - osobowych zespołów kontrolnych do przeglądu stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gorzyc i Radziwiłłowa. Oprócz tego wygłoszono 3 pogadanki, brano udział w uroczystości wręczenia sztandaru w Jaskółkach i obchodach 60 - lecia OSP w Raszkowie. Dlatego nastroje na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 25 stycznia były dobre. Jednostka liczyła w tym dniu 99 członków, z których 46 wstąpiło w okresie sprawozdawczym. W samym zebraniu uczestniczyło 94 członków. Na tym zebraniu z funkcji sekretarza zrezygnował Czesław Fórmański a na jego miejsce został wybrany Antoni Kościuszko. W dniu 16 lutego 1958 r powołano 31 osobowy Komitet Budowy Strażnicy i Świetlicy, na którego czele stanął Czesław Fórmański. Objęcie przez niego tej funkcji było przyczyną zrzeczenia się funkcji sekretarza OSP. W ścisłym Zarządzie Komitetu znaleźli się także; Czesław Kubiak jako wiceprzewodniczący, Józef Kopras - sekretarz, Jan Frala - skarbnik. Komisję Rewizyjną powołano w składzie; ks. Franciszek Robakowski, Wawrzyn Wewiór i Kazimierz Poprawa. W tym samym roku jednostka kupiła ze swoich środków syrenę elektryczną, oraz wybudowała suszarnię węży Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 24 stycznia 1960 r. ustąpił zarząd OSP i mimo starań nie udało się wyłonić pełnego składu. Prezesem został ponownie Stanisław Pacholczyk a oprócz niego w skład zarządu weszli; Leon Młynek, Stanisław Szymczak i Kazimierz Poprawa. Skład zarządu został później uzupełniony i ostatecznie w kwietniu ukonstytuował się w następującym składzie; Prezes - Stanisław Pacholczyk, Wiceprezes - Jan Frala, naczelnik - Stanisław Szymczak, z-ca naczelnika - Stefan Goliński, sekretarz - Stanisław Kalina, skarbnik - Kazimierz Przygoda, gospodarz - Stefan Trzeciak i członek zarządu Leon Młynek.Komisję Rewizyjną tworzyli; Kazimierz Poprawa, Stefan Wewiór - przewodniczący i Bolesław Frala. Kolejne Walne Zebranie odbyło się w nietypowym terminie 2 lipca 1961 r. Na tym zebraniu ustąpiło 3 dotychczasowych członków Zarządu w miejsce, których wybrano 4 nowe osoby; Stanisława Jasińskiego, Zbigniewa Wojtyniaka, Józefa Koprasa i Mariana Mierzwickiego. Ostatecznie funkcję prezesa objął Stanisław Jasiński, Zbigniew Wojtyniak został sekretarzem a dwaj pozostali zostali członkami Zarządu. W tym roku rozpoczęły się wreszcie prace przy budowie Domu Ludowego. Członkowie OSP aktywnie włączyli się do pracy przy wykopach pod fundamenty i prace betoniarskie. Zarząd przekazywał także Komitetowi Budowy pieniądze na zakup koniecznych materiałów budowlanych. W roku 1961 przekazano na ten cel 10 000 zł.. Przystąpiono także do renowacji zbiornika przeciwpożarowego za budynkiem Prezydium G. R. N. na które to zadanie władze powiatowe przeznaczyły kwotę 17 000 zł. Na początku lat 60-tych słabnie aktywność członków jednostki. Ogólne zebrania organizowane są 3 - 5 razy w roku, ale przychodzi na nie ok. 25 % członków jednostki. OSP realizuje swoje podstawowe zadania statutowe; uczestniczy w akcjach gaśniczych, przeprowadza kontrole prewencyjne w gospodarstwach rolnych, organizuje ćwiczenia i alarmy, bierze udział w zawodach sportowo - pożarniczych. Prawidłowa i terminowa realizacja tych zadań to zdaniem prezesa Stanisława Jasińskiego zasługa 20 - 30 członków jednostki. Oni też wypracowują środki finansowe dla OSP poprzez organizację zabaw tanecznych i dożynek. Na Walnym Zebraniu w dniu 17 lutego 1963 roku następuje częściowa rekonstrukcja Zarządu, gdyż funkcję sekretarza obejmuje Stanisław Józefiak a gospodarzem jednostki zostaje Leon Gumienny. Walne Zebranie w dniu 19 lutego 1967 roku nadaje godność" Członka Honorowego „Leonowi Młynkowi i Franciszkowi Żurkowi. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje Stefan Durlak, po rezygnacji Kazimierza Poprawy. Odnowiono w tych latach 3 zbiorniki wodne a jeden z nich wyłożono płytkami betonowymi i ogrodzono siatką. W roku 1970 Zarząd podjął starania o ufundowanie nowego sztandaru dla jednostki, które zostają uwieńczone sukcesem. Poświęcenia nowego sztandaru dokonał ks. Franciszek Robakowski przy licznym udziale mieszkańców wsi, członków OSP i zaproszonych gości. Zostaje oficjalnie zakończona budowa Domu Ludowego. Wspólnie z Komitetem Rodzicielskim podjęto działania mające na celu opłotowanie całego terenu wokół Domu Ludowego.Przy realizacji tego przedsięwzięcia wyróżnili się; Jan Frala, Stanisław Jasiński, Jerzy Poprawa, Kazimierz Szymczak i Aleksander Pacholczyk. OSP była także organizatorem kilku kolejnych zawodów sportowo - pożarniczych zawsze wysoko ocenianych pod względem organizacyjnym przez władze Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1972 na Walnym Zebraniu w dniu 12 marca rezygnację z funkcji prezesa składa Stanisław Jasiński i w związku z tym postanowiono przeprowadzić nowe wybory. Z poprzedniego Zarządu swoje funkcje pełnią; Stanisław Szymczak,Stanisław Józefiak i Kazimierz Przygoda. Nowym prezesem OSP został Jerzy Poprawa a Stanisław Jasiński zostaje jego zastępcą. Funkcję gospodarza powierzono Władysławowi Dudkowi a reprezentantem G.R.N jest Jan Frala. Łucja Tomaszewska jest przedstawicielką kobiet we władzach OSP. Zostaje wybrana Komisja Rewizyjna w składzie; Stefan Żurek - przewodniczący, Stanisław Maliński i Tadeusz Józefiak. Kolejna zmiana we władzach OSP następuje na Walnym Zebraniu w dniu 23 lutego 1975 r. Nowym prezesem zostaje Ryszard Cieluch, sekretarzem - Czesław Kokot, skarbnikiem - Tadeusz Józefiak a członkami Zarządu Ryszard Gumienny i Henryk Michalczak. Całkowitej zmianie ulega skład Komisji Rewizyjnej, na której czele stanął Jan Frala a członkami zostali; Stanisław Józefiak i Kazimierz Poprawa. W tym samym roku 22 czerwca obchodzono opóźnioną uroczystość 50 - lecia jednostki. W tych latach kolejne Zarządy starały się podtrzymać tradycje organizowania wieczorków tanecznych dla członków OSP i zabaw tanecznych będących źródłem pozyskania środków finansowych na potrzeby jednostki. Opłotowano wszystkie znajdujące się na terenie wsi zbiorniki. Liczba członków OSP ulega zmniejszeniu, ale zawsze było ponad 50 członków czynnych i ponad 40 wspierających. Po oddaniu do użytku nowej strażnicy w latach 70- tych stary obiekt został rozebrany a cegłę wykorzystano do budowy śmietników i wolnostojących ubikacji na boisku sportowym. Przed tym jednak na Walnym Zebraniu 3 grudnia 1978 r. zmieniono Zarząd. Funkcję prezesa objął Czesław Kokot i pełnił ją do stycznia 1997 r. i była to najdłuższa prezesura w historii tej jednostki. W nowym zarządzie znaleźli się również Stanisław Maliński - naczelnik, Ryszard Kociemba - wiceprezes, Jan Szymczak - zastępca naczelnika, Kazimierz Szymczak - sekretarz, Władysław Begiert - skarbnik i Tadeusz Józefiak - gospodarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał Jan Frala a nowymi członkami zostali; Jan Godziszewski i Kazimierz Przygoda. Nowy Zarząd kontynuuje dotychczasowe działania prewencyjne wobec użytkowników gospodarstw rolnych i nieruchomości. Co roku w miejscowej Szkole Podstawowej organizowane są eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem" Młodzież Zapobiega Pożarom „, których zwycięzcy startują w eliminacjach gminnych. Dużą wagę władze OSP przywiązują do zawodów sportowo - pożarniczych, w których biorą udział zazwyczaj 3-4 sekcje. Na Walnym Zebraniu w dniu 14 listopada 1982 r doszło do kilku zmian w Zarządzie. Nowym naczelnikiem został Stanisław Szymczak a wiceprezesem Edward Szymczak, skarbnikiem został Tadeusz Józefiak a Ryszard Kociemba gospodarzem. Przewodniczącym komisji Rewizyjnej nadal był Jan Frala mając do pomocy Henryka Baurę, Romana Kokota i Stefana Żurka. Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 22 stycznia 1984 r.znów nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Wiceprezesem został Ryszard Kociemba a zastępca naczelnika Jarosław Kopa. Gospodarzem został Władysław Begiert. Ten skład Zarządu pozostał do następnego Walnego Zebrania.W dniu 4 stycznia na kolejnym zebraniu funkcję naczelnika objął Jerzy Poprawa, skarbnikiem został Jan Gumienny, kronikarzem - Jan Frala a Stefan Żurek -członkiem zarządu. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany Tadeusz Józefiak sekretarzem -Jan Szymczak a członkami Roman Kokot, Kazimierz Przygoda i Mieczysław Pacholczyk. W roku 1988 na funkcje gospodarza zostaje powołany Kazimierz Karbowiak a Tadeusz Szymczak zostaje wiceprezesem. Po jego niespodziewanej śmierci funkcję tę powierzono Tomaszowi Szatkowskiemu Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w dniu 6 stycznia 1991 r. przynosi dalsze zmiany w zarządzie. Funkcję wiceprezesów obejmują Aleksander Hadała i Andrzej Poprawa. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby; Tadeusz Józefiak - przewodniczący, Hieronim Dylak i Mieczysław Pacholczyk. W czasie zebrania w dniu 3 stycznia 1993 r odwołany zostaje Aleksander Hadała a jego miejsce zajmuje Andrzej Kopa. Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się 16 stycznia 1994 r. Prezesem został Czesław Kokot, naczelnikiem - Jerzy Poprawa, wiceprezesem - Andrzej Poprawa, wiceprezesem ds. młodzieży i sportu Andrzej Kopa, sekretarzem -Kazimierz Szymczak, skarbnikiem - Jan Gumienny, gospodarzem - Kazimierz Karbowiak i kronikarzem - Jan Frala. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Józefiak a członkami; Hieronim Dylak i Mieczysław Pacholczyk. Delegatami na Zjazd Gminny zostali Czesław Kokot i Jerzy Poprawa. W dniu 26 czerwca 1994 r. zarząd zorganizował obchody 70 -lecia OSP, które nie cieszyły się jednak zbytnim zainteresowaniem mieszkańców. Słaba była także frekwencja członków OSP, być może na taki stan rzeczy miała wpływ upalna pogoda. Na Walnym Zebraniu w dniu 15 stycznia 1995 r rezygnację z funkcji sekretarza złożył Kazimierz Szymczak. W jego miejsce wybrano Andrzeja Poprawę, a wiceprezesem został Hieronim Dylak, którego miejsce w Komisji Rewizyjnej zajął Roman Krysiak. Z wydarzeń tego roku w pamięci mieszkańców wsi i członków jednostki pozostaje duży pożar jaki miał miejsce w dniach 12 -17 czerwca na składowisku węgla Centrali Zbytu Węgla. W akcji gaśniczej zaangażowanych było wielu członków jednostki i sprzęt będący na stanie OSP. W dniu 21 stycznia 1996 r z powodu choroby składa rezygnację skarbnik Jan Gumienny, którego zastępuje Władysław Begiert. W tym roku centralnym punktem obchodów Dnia Strażaka była uroczystość poświęcenia figurki św. Floriana, która odbyła się w dniu 3 maja. Figurkę zakupiono za środki finansowe zebrane wśród mieszkańców wsi. Poświęcenia dokonał proboszcz ks. Andrzej Patecki w asyście wikariusza Marka Czekaja i ks. Piotra Kurzaja. Kapliczkę wykonali Kazimierz Karbowiak Andrzej Poprawa i Maciej Kopa. Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w dniu 5 stycznia 1997 r. Na tym zebraniu doszło do dużych zmian w składzie władz OSP. W wyniku tajnego głosowania nowym prezesem został Andrzej Poprawa. Oprócz niego w skład zarządu weszli; Jerzy Poprawa - naczelnik, Tadeusz Józefiak - i Andrzej Kopa jako wiceprezesi, Hieronim Dylak - sekretarz, Władysław Begiert - skarbnik, Jarosław Kopa - zastępca naczelnika, Kazimierz Karbowiak - gospodarz i Ryszard Kociemba - kronikarz. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali; Stanisław Szymczak, Eugeniusz Kotecki i Janusz Wolniaszczyk. Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego Stanisławowi Jasińskiemu i Stanisławowi Szymczakowi. Nowy Zarząd zorganizował w dniu 9 maja pielgrzymkę rodzinną do Niepokalanowa, w trakcie której zwiedzono miejsca związane z bitwą nad Bzurą podczas II wojny światowej. Rozpoczęto również starania o pozyskanie środków finansowych na zakup nowego sztandaru. Zostały one uwieńczone sukcesem i nowy sztandar zaprezentowano już na Walnym Zebraniu w dniu 4 stycznia 1998 r. Na tym zebraniu w szeregi OSP wstąpiło aż 10 druhów w tym 3 z Radziwiłłowa. Decyzją tego zarządu na murach Domu Ludowego zainstalowano telefon wrzutowy dla mieszkańców. W zawodach sportowo - pożarniczych jednostka zajęła 5 miejsce. W walnym Zebraniu 4 stycznia 1998 r uczestniczyło 60 druhów. Zebranie połączono z opłatkiem. W trakcie zebrania odznaczono Złotym Medalem Franciszka Poprawę. Srebrny Medal otrzymał Jarosław Kopa, a Brązowy Medal otrzymał Edmund Kaczmarek. W szeregi OSP wstępują Irena Poprawa i Aniela Reichert. W maju prezes organizuje wycieczkę Szlakiem Piastowskim a przewodnikiem jest Stanisław Pacholczyk. Pod koniec sierpnia prezes na prośbę członków i ich rodzin zorganizował pielgrzymkę do Lichenia,w której to pielgrzymce towarzyszył ks. Wikariusz Marek Czekaj. W dniu 3 stycznia 1999 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie. Przedstawicielem Zarządu Gminnego był druh Sylwester Kląskała. W zebraniu wzięło udział 60 członków. W szeregi OSP wstąpiły 4 osoby. Złotym Medalem odznaczono Henryka Michalczaka. Srebrny Medal otrzymał Roman Krysiak i Aleksander Pacholczyk, a Brązowy Medal otrzymała Irena Psyk i Jacek Pacholczyk. Na tym zebraniu przedstawiono druhom kronikę, którą napisała Irena Poprawa i poproszono najstarszych druhów o konsultację. Głównym jednak celem zebrania był zbliżający się jubileusz 75 - lecia jednostki, wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru i odznaczenie jednostki Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Na uroczystość przybyły zaproszone delegacje i poczty sztandarowe z terenu Gminy z Posłem Józefem Gruszką i Prezesem Zarządu Powiatowego OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Henrykiem Kwiatkowskim. W czasie uroczystości II Złoty Medal otrzymali; Stanisław Pacholczyk, Kazimierz Karbowiak, Kazimierz Poprawa, Stanisław Jasiński, Stanisław Szymczak,i Jan Godziszewski. Srebrne Medale otrzymali; Andrzej Poprawa, Henryk Malcherek, Andrzej Kopa, Jan Gumienny i Roman Janiak. Brązowe Medale otrzymali; Janusz Wolniaszczyk, Ryszard Kopa, Stanisław Szajrych, Seweryn Pabich i Teodor Wewiór. Odznakę „Strażak Wzorowy" otrzymali; Maciej Wolniaszczyk i Tomasz Szatkowski. Uroczystość miała piękną oprawę kapeli „Furmany" i duże zainteresowanie społeczeństwa. W lipcu tego roku jednostka otrzymała pierwszą w gminie pompę pływającą produkcji japońskiej. W roku 1999 w końcowej klasyfikacji zawodów sportowo- pożarniczych jednostka zajęła 5 miejsce. Prezes tradycyjnie jak co roku zorganizował wycieczkę. Tym razem po Ziemi Leszczyńskiej. Między innymi Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. W dniu 2 stycznia 2000 r, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W składzie osobowym zaszły niewielkie zmiany.Zrezygnował Tadeusz Józefiak, którego zastąpił Bernard Szatkowski, a Ryszarda Kociembę zastąpił Maciej Kopa. Wstąpiła do OSP Matylda Kociemba. Pożegnaliśmy dwóch naszych długoletnich druhów;Romana Krysiaka i Kazimierza Poprawę. Prezes zorganizował wycieczkę, tym razem na Ziemię Wałbrzyską.[ Książ ]. W zawodach sportowo - pożarniczych jednostka zajęła 7 miejsce. Ruszyła też budowa Sali Gimnastycznej i Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, przy której to inwestycji OSP ma też swój wkład. Dzięki pomocy finansowej Rady Sołeckiej wymieniono w remizie część okien. W dniu 14 stycznia 2001 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie, na którym druhowie Czesław Kokot i Mieczysław Pacholczyk oraz Stanisław Jasiński otrzymali godność „Prezesa Honorowego" OSP, a Stanisław Szymczak otrzymał godność" Naczelnika Honorowego „..Złote Medale otrzymali; Edward Szatkowski i Władysław Begiert. Srebrne Medale otrzymali; Dylak Hieronim i Kotecki Eugeniusz. Brązowy Medal otrzymał Jan Mielczarek. W dniu 18 marca odbył się we Franklinowie IX Zjazd Gminny Z OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, na którym prezes Andrzej Poprawa został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Gminnego. Wiosną wymieniono pozostałe okna w remizie i na małej sali Domu Ludowego. Dnia 17 kwietnia odebraliśmy w Poznaniu nową motopompę „Tohatsu" produkcji japońskiej, a 3 maja w Dzień Strażaka została ona poświęcona i zaprezentowana wszystkim strażakom. Naszą jednostkę kosztowało to 6 000 zł., drugie tyle dołożył Zarząd Gminy a pozostałe 14 000 pochodziło z dofinansowania centralnego. Starą motopompę" Polonia" przekazano dla OSP w Chruszczynach. Z okazji obchodów Wojewódzkich Dni Strażaka 2001 druh Józef Gruszka zaprosił Zarząd Gminny do poznańskiej "Areny„ w dniu 12 maja na uroczystą akademię zakończoną występami" Spotkanie z Balladą „. W dniu 24 czerwca po 16 - tu latach przerwy jednostka była organizatorem zawodów sportowo- pożarniczych, w których zajęliśmy 5 miejsce, a w łącznej klasyfikacji ukończyliśmy wszystkie zawody na 10 miejscu. Coroczną wycieczkę zorganizowano w dniu 7 lipca na trasie - Oświęcim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Częstochowa. Dla jednostki rok 2001 był bezpieczny pod względem pożarów. Jednak sporo było pracy przy pompowaniu wody, która zalewała piwnice. Wówczas można było dopiero ocenić wartość nowej pompy pływającej. Rok sprawozdawczy zakończył się zorganizowaniem Balu Sylwestrowego dla podreperowania finansów jednostki. Rok 2002 to rok Jubileuszu 600 - lecia Gorzyc Wielkich. W dniu 6 stycznia na Walnym Zebraniu, połączonym z opłatkiem Złoty Medal otrzymał Władysław Dudek. Srebrny Medal otrzymał Edmund Kaczmarek. Niejako w nagrodę za współpracę do dalszego użytkowania jednostka otrzymała pilarkę motorową marki „Stihl". W dniu 17 kwietnia po długich i trudnych zabiegach sfinalizowano zakup dla naszej jednostki samochodu pożarniczego marki" Jelcz „. Mimo wielu zabiegów prezesa A. Poprawy z zakupu wycofał się Zarząd Gminny OSP w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostało nam zaufać wypróbowanym i sprawdzonym - miejscowym działaczom - czyli Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury Fizycznej i Sportu w Gorzycach Wielkich, którego prezesem jest p. Andrzej Finke. Stowarzyszenie zakupiło ten samochód i przekazało naszej jednostce. Podczas obchodów Dnia Strażaka 4 maja odbyła się uroczystość poświęcenia, którego dokonał ks. Proboszcz Andrzej Patecki i zaprezentowano samochód mieszkańcom wsi. Na coroczną wycieczkę pojechaliśmy do; Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Puław. W zawodach sportowo- pożarniczych jednostka zajęła 21 miejsce. W roku Jubileuszu naszej wsi jednostka brała udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie Sołectwa. W mijającym roku pożegnaliśmy dwóch naszych długoletnich druhów; Franciszka Poprawę i Stefana Trzeciaka. W kolejnym Walnym Zebraniu nie zanotowano zmian w składzie Zarządu. Na zebraniu zdecydowano o rozbudowie kuchni na sali wiejskiej a wraz z nią sanitariatów dla OSP. W dniu 12 lipca prezes zorganizował kolejną wycieczkę rodzinną na trasie - Włocławek, Golub - Dobrzyń, Ciechocinek. Druhowie; Eugeniusz Kotecki i Andrzej Poprawa ukończyli kurs pilarzy z wynikiem bardzo dobrym. Kurs szeregowców ukończyli druhowie; Jerzy Poprawa, Eugeniusz Kotecki i Waldemar Gola. W zawodach sportowo-pożarniczych zajęliśmy 14 miejsce. Dnia 26 lipca miało miejsce włamanie do remizy w wyniku czego skradziono pompę pływającą i prostownik do samochodu. W dniu 4 stycznia odbyło się kolejne Walne Zebranie połączone z opłatkiem. Na tym zebraniu nakreślono plan pracy na nadchodzący rok a przede wszystkim obchody Jubileuszu 80 - lecia OSP przypadającego na dzień 9 maja 2004 r.

- pomnik_pomordowanych_w_kzazniach_hitlerowkich.jpg

pomnik pomordowanych w kaźniach hitlerowskich

- szkola_gorzyce_w.jpg

Zespół Szkół w Gorzycach Wielkich

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.